دانلود رمان پناه زندگی pdf از samane_taromi با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پناه زندگی pdf از samane_taromi با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان samane_taromi مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان پناه زندگی

دخالت ها و اختلاف بین خانوادها باعث جدایی چند نفر شـده موضوع این داستان

درباره ی دختری زیبا و با استعدادی هستش که از چند سال قبل متـوجه

علاقه خـودش به پسر همسایه مـیشـه اما…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مات مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان پناه زندگی

اﻣﺮوز روز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮام ﺑﻮد ﺗﻮ ﯾﻪ ﯾﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪم اﯾﻨﺠﻮري ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺣﺪاﻗﻞ

روي ﭘﺎي ﺧﻮدم ﺑﻪ اﯾﺴﺘﻢ از ﮐﻮﭼﻪ ﺗﻨﮓ رد ﺷﺪم وﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻠﻮغ ﺧﻮدﻣﻮن رﺳﯿﺪم ﮐﻠﯿﺪ

اﻧﺪاﺧﺘﻢ ودر رو ﺑﺎز ﮐﺮدم ﻋﺰﯾﺰ روي ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد وداﺷﺖ ﺻﻠﻮات ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد

ﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻮن ﺳﻼم ﻣﺎدر ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎﻣﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ

ﺑﺎﺷﻪ ﻋﺰﯾﺰم ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﮕﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﯾﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻮﭼﯿﮏ داﺷﺖ ﮐﻪ اوﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻫﻢ

ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﺎد ﻣﯿﺪاد دﺳﺘﻤﻮ رو ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﺷﺴﺘﻢ وﺷﯿﺮﯾﻨﯽ وﺑﻪ ﻃﺮف ﻋﺰﯾﺰ ﮔﺮﻓﺘﻢ وﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ واﺳﻪ ﭼﯿﻪ ﻣﺎدر؟ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮ ﯾﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ

ﻣﺤﯿﻄﺶ ﺧﻮب ﻫﺴﺖ ﻣﺎدر ؟ آره ﻋﺰﯾﺰ آﻣﻮزﺷﮕﺎه دﺧﺘﺮوﻧﻪ اﺳﺖ آﻗﺎﯾﻮن اوﻧﺠﺎ ﻧﻤﯿﺎن

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎدر از اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دور ﻧﯿﺴﺖ ؟ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻟﯽ ﺧﺐ اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره

ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ اوﻣﺪم وﺑﺴﺎط ﻧﺎﻫﺎر ودرﺳﺖ ﮐﺮدم ﻣﯿﺪوﻧﺴﺘﻢ اﻻن ﻣﺎﻣﺎن ﺧﺴﺘﻪ و

ﮐﻮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺎدﺧﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰي ﺧﻮردن ﻫﺎ رو ﺷﺴﺘﻢ وﺗﻮ اون ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺎﺷﻘﺸﻮن ﺑﻮد

رﯾﺨﺘﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮي ﺣﯿﺎت ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮردﯾﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﯿﺮون ﻏﺬا ﺧﻮردن وﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داره ﻣﯿﮕﻪ

ﻣﺰه ﻣﯿﺪه وﺧﺪاﯾﺶ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺰه ﻣﯿﺪاد روي اون ﺗﺨﺖ ﮐﻨﺎر ﺣﻮض آب وﺑﺎ اون ﺣﯿﺎت ﻧﻢ دار و

ﺷﻤﻌﺪوﻧﯽ ﻫﺎي ﻋﺰﯾﺰ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻋﺎﻟﻤﯽ داﺷﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادرم در رو ﺑﺎزﮐﺮد واوﻣﺪ داﺧﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ :

ﻣﺎدر ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﺑﺎر ﻣﺜﻞ آدم ﺑﯿﺎي ﺗﻮ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ وﺑﻮﺳﯿﺪ وﮔﻔﺖ:اﻟﻬﯽ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا