دانلود رمان تنها دور از تو pdf از ماه بانو با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تنها دور از تـو pdf از ماه بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ماه بانو مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تنها دور از تـو

دلسا به خاطر مشکلات و اتفاق‌های که تـوی زندگی‌اش افتاده، پا مـی‌ذاره روی دلش و از کسی که دوستش داره

فاصله مـی‌گیره تا این‌که بعد سال‌ها، عسل به خاطر حسادت و نفرتش، اون رو از مردی دور مـی‌کنه که قصد

نزدیک شـدن به دلسا رو داره، اما غافل ‌از این‌که اون شخص کسی نیست به جز… به پا کردم طوفان ی در دلم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان انتقام عسلی ماه بانو

قسمت اول رمان تنها دور از تـو

جان دادم و به سخت ی دل بُریـدم
و

ازت دور شـدم

عشق تـو رو بر ای همـیشـه کنج قلبم پنهون کرد م

تـو ی دنیا م

با خیالت نفس مـیکش م

و

با تک تک خاطره هام تنهایی غرق م یشم

از این دور ی و نداشتن تـو تنهایی درد م یکشم

این حجم دلتن گ ی برام سن گ ین و طاقت فرساست

تنها دور از تـو

دستم رو نوازش وار ر وی کمرم کشیـد م تا شای د از دردش کم بشـه

درد م یکنه؟ !

با صدای نگران مونا، نگـاهم رو به چش مهای ریز ش دوختم سری تکون دادم و با بیرون فرستادن نفسم لب زدم :

از این مهمون یهای افراطی خستـه شـدم

در حال ی که پی ش دست یها رو دستمال م یکشی د با لحن حرص دار ی گفت: من رو بگو دارم مُیمـیر م ازخستگی!

خرحمالیش فقط مال ماست اون وقت خـوش گذرونیش مال بقـی ه است، نم یـدونم چرا نمـیفهمن که مای م آد ///

وای خدا باز شروع کرد ای ن دختر فقط کـاف یه ی ک گله کن ی تا سری ع لب به شکـایت باز کنه …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا