آپ رمان
دانلود رمان های جدید
دانلود رمان عشق وحشی من pdf از مریم طاهری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق وحشی من pdf از مریم طاهری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم طاهری مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عشق وحشی من

ﭼﺎﯾﯽ ﻫﺎ رو رﯾﺨﺘﻢ ورﻓﺘﻢ ﺣﯿﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدم ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ

ﭼﺮا ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﻢ رﻓﺖ ﺑﺎﻻ ودﺳﺘﺎم ﻟﺮزﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻫﺎي ﻟﺮزون ﭼﺎﯾﯽ وﺑﺮداﺷﺖ

ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﺗﻮي ﻟﺮزش دﺳﺘﻬﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﻋﺰﯾﺰ روي ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﮔﻔﺖ :ﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ وﺧﻮدم ﺑﺰرگ ﮐﺮدم از ﺑﭽﮕﯽ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻮده وﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻢ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻤﺶ

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همسر دهاتی من گیسو

قسمت اول رمان عشق وحشی من

ﻫﻤﻤﻮن ﻫﻢ ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ ﭼﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ وﺑﺎ ﺣﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺗﻮي داﻣﻦ ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺰرگ ﺷﺪه وﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪش وﻗﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮاي ﻋﻠﯽ آﻗﺎ زن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ زﺑﻮن ﺑﯽ زﺑﻮﻧﯽ

ﺑﻬﻤﻮن ﻓﻬﻤﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮدﺗﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯿﺸﻮ ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ

ﮐﻮﭼﯿﮏ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺘﺮي داره ﺗﻮي ﺷﻬﺮك ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ وﮐﺎرﻫﻢ داره ﯾﻪ

ﭘﺲ اﻧﺪازي ﻫﻢ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺮوﺳﯽ وﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺧﻮدش ﺟﻤﻊ ﮐﺮده

ﻣﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎش ﻧﻤﯿﺬارم ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎ رو ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ وﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ

ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰي ﺑﮕﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﻪ ﻋﺰﯾﺰ وﻧﺴﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪن ﻋﻠﯽ وﻣﻬﺘﺎب

ﺟﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﮔﻔﺖ :اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ورو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﺷﻮ ﻣﺎدر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ

ورﻓﺘﯿﻢ داﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪ روي ﻣﺒﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ روﺑﻪ روي ﻫﻢ ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ اوﻟﺶ ﺟﻔﺘﻤﻮن ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ؟ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺗﻮ ﻣﻦ اﻻن ﺑﻤﯿﺮم ﻫﻢ

ﺣﺮﻓﻢ ﻧﻤﯿﺎد ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻟﺮزوﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ :ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ – ﺷﺮاﯾﻄﻢ وﺑﺎﺑﺎ ﺑﻬﺘﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯿﻤﻮﻧﻪ

اﻣﺎ اﮔﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاد ﺗﻮي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭘﺸﺖ

ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زن ﻫﺎ ﯾﻪ…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

    https://tabiapp.ir/?p=1870
    لینک کوتاه مطلب:
    موضوعات
    کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " آپ رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
    طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.