آپ رمان
دانلود رمان های جدید
دانلود رمان احساس خاموش pdf از نیلوفر جهانجو لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان احساس خاموش pdf از نیلوفر جهانجو لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر جهانجو مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان احساس خاموش

خـودش مـیگـه احساسم خاموش شـده مُرده کُشتنش اما

دختر داستان پولداره ، خـوشگله ، رو پای خـودش وایستاده ، محکمه ، تکیه گـاهه ،

تکیه گـاهه کسایی که عاشقشونه ، مجبور بوده تکیه گـاهه باشـه .

پسر داستانمون مغروره ، مـیگـه همه دخترا فقط به پول فکر مـیکنن ، اما اون

دختری که سر راهش قرار مـیگیره تنها مشکلی که تـو زندگیش نداره پوله

رمان پیشنهادی:دانلود رمان انعکـاس نیلوفر جهانجو

قسمت اول رمان احساس خاموش

ﺳﻼم ﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮﻧﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﻓﺪاﺗﺸﻢ دﺧﺘﺮم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ

ﮐﺎري داﺷﺘﯽ ﺻﺪاش ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﮑﻢ ﻫﻮل ﺑﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدﺷﻮ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﻨﻪ ﮔﻔﺖ:

اره ﻋﺰﯾﺰم زﻧﮓ زدم ﺑﮕﻢ زود ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﻪ رادارام ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﭼﺸﻤﺎﻣﻮ رﯾﺰ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:

ﭼﺮا اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﺑﺪ ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰم ﺧﺎﻧﻮم ﺳﺎﻻري ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ دﯾﺮوز وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري

ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮا ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﻨﻢ واﺳﻪ اﻣﺸﺐ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺎن دﯾﺸﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدي ﻫﻤﯿﻨﺠﻮر ﮐﻪ

رﺳﯿﺪي رﻓﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪي ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﯽ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ اﻻن زﻧﮓ زدم

ﺑﮕﻢ زود ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ: ﭼـــــــــــﯽ اﺧﻪ ﻣﺎدر ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯽ

ﻗﺮاره ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري ﮔﺬاﺷﺘﯽ دﺧﺘﺮم ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺧﺮ ﻋﻤﺮت ﻣﺠﺮد ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﯽ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯽ ﭘﺎﺳﻮز ﻣﻨﻮ ﺧﻮاﻫﺮت ﺑﺸﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ دﯾﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪي اﯾﻨﺎ ﻫﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺰار ﺑﯿﺎن ﭘﺴﺮه رو ﺑﺒﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﯿﺎد ازش ﻧﻔﺴﻤﻮ ﻣﺤﮑﻢ دادم

ﺑﯿﺮون و ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻦ از اﻻن ﺟﻮاﺑﻢ ﻣﻨﻔﯿﻪ ﻣﺎﻣﺎن اﻟﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤﯿﺨﻮام

ازدواج ﮐﻨﻢ ﺻﺪاي ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﯾﮑﻢ رﻓﺖ ﺑﺎﻻ: ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺰارم ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺎي ﻣﻨﻮ ﺑﻬﺎر ﺑﺴﻮزي ﺑﺎﯾﺪ ازدواج

ﮐﻨﯽ ﺣﺮﻓﻢ ﻧﺒﺎﺷﻪ از ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

    https://tabiapp.ir/?p=612
    لینک کوتاه مطلب:
    موضوعات
    کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " آپ رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
    طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.