پست وبلاگ

دانلود رمان نسل عاشقان pdf از ر. اعتمادی با لینک مستقیم

دانلود رمان نسل عاشقان pdf از ر. اعتمادی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نسل عاشقان pdf از ر اعتمادی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ر اعتمادی مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان نسل عاشقان

رمانی درباره ی سرگذشت یک دختر کوچک

روستا زاده به نام شوکـا که شـهرآشوبی مـی شود

دختری خستـه از کـار کردن در مزرعه و خانه های روستا و

زیر دست نامادری بی انصاف به تـهران پناه مـی آورد و

رمان پیشنهادی:دانلود رمان زندگی خصوصی منا معیری

قسمت اول رمان نسل عاشقان

)مادرش اين دختر بدبخت رو فرستاده تا كلفتي تـو رو بكنه ،

اونوقت تـو مي خـواي اونو بفروشي كبري

به التماس افتاد به: خدا اشتباه ك مي ني بهتره از

اين بچه بپرسي تا حاال كسي بهش دست زده

رايا خـودش را روي صندلي انداخت ضربه اي به كه

مغزش فرود آمده بود كم سنگين نبود ، پس

ماري ارمني نيست ، پدر و مادرش ارمني نيستند
سخني از نويسنده:

در آغاز تصميم گرفتـه بودم اين كتاب با را عنوان )) ماد ر ايراني(( منتشر كنم به بنا اما داليلي كه در متن

كتاب خـواهيد ديد ، عنوان))نسل عاشقان (( بر آن نهادم اين كتاب با را فروتني بسيار و احساس انساني

و ايراني )) به شوكا(( تقديم مي كنم كه وقتي داستان را باتمام رسانديد ، شما هم او به را آن تقديم مي
داريد

نوشتـه پ شت كتاب:

امروز به كه تمامي آن سالها نگـاه مي كنم

مي بينم زندگي نسل ، ما تاريخ اين ديار است

به و راستي هر كدام عمري تجربه بوده اند

از كودكي چون بزرگساالن زندگي كرديم

و چون به بزرگسالي رسيديم ،

مسئوليتي فراتر از تـوان بر دوش كشيديم

اما اميدواريم كه فرزند ان امروز

از شنيدن قصه ي نسل ، ما

تجربه اي بياموزند را ما و باور كنند

نسلي كه نسل عشق بود و مهردرياي خزر در آن ساعت از روز

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

مقالات مرتبط